De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling. Du som är född efter 1980 är i allmänhet vaccinerad i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Du som är född före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn. Vi erbjuder vaccination till en kostnad av 375:- till alla som önskar detta.
Läs mer på 1177 vårguidens informationssida om Mässlingen!

Här svarar Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på tio frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet.

Kan du beskriva vad som hänt?
– Den 10 december konstaterades ett fall av mässling på Infektion, Östra sjukhuset. Patienten var ovaccinerad och hade dagarna innan även sökt vård på vårdcentral samt på akutmottagningen Östra sjukhuset. Smittspårning har genomförts både bland övriga personer som befann sig på akuten, samt på den vårdcentral som patienten också hade varit i kontakt med innan besöket på akuten. Sedan dess har ytterligare fall av mässling konstaterats.
Hur stort är utbrottet?– Vi bedömer att utbrottet är begränsat, men det är sannolikt att fler fall kommer att dyka upp. Från smittotillfället tar det 7 till 18 dagar innan sjukdomen bryter ut.
Om jag oroar mig nu, vad ska jag göra?
– Om du tror att du själv eller någon av dina anhöriga har blivit smittad ska du inte söka vård direkt på vårdcentral eller sjukhusens akutmottagningar. Läs först om mässling på 1177 Vårdguiden . Tror du fortfarande att du har mässling, ring 1177 för bedömning och råd om var du ska vända dig. När man söker sjukvård är det ytterst viktigt att personer med symtom på mässling inte tas in i väntrum och allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum.

Varför blir det så stor uppmärksamhet nu kring mässlingen i Göteborgsområdet?– Mässling är den mest smittsamma sjukdomen vi känner till. Även om immuniteten är god och de flesta är vaccinerade finns det personer med otillräckligt skydd. Mässling kan orsaka svåra sjukdomssymtom och kan även orsaka att andra smittas. Vid mässling sker alltid en smittspårning kring varje fall för att så långt som möjligt undvika smittspridning. I det aktuella utbrottet kan det inte uteslutas att smittspridning även kan ha skett på andra platser i Göteborgsområdet. Därför måste vården ha en ökad uppmärksamhet på mässling.
Vad gör sjukhus och vårdcentraler nu?– Samtliga akutmottagningar, vårdcentraler, jourcentraler, vårdenheter och sjukhus i regionen har informerats om mässling och den pågående utbrottet. Vid ingångarna har satts upp informationsskyltar om mässling på olika språk. På några enheter i Göteborg finns grindvakter vid akutmottagningarna.
Hur ser symptomen ut?– Typiska symptom vid mässling är feber, sjukdomskänsla, ögonirritation, hosta, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter tre till fyra dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter.
Hur farlig är mässling?– Mässling är en mycket smittsam infektionssjukdom men den är i de flesta fall ofarlig och läker ut av sig själv. Även om de flesta som insjuknar blir friska efteråt, kan mässling orsaka svåra komplikationer trots dagens moderna sjukvård. Även dödsfall av mässling förekommer.
– Det finns idag missuppfattningar om att sjukdomen skulle vara ”harmlös”, och att komplikationer till mässling bara sågs förr i tiden.
– 1 av 10 med mässling får öroninflammation, 1 av 20 får lunginflammation, 1 av 1000 får hjärninflammation som kan leda till bestående hjärnskador och 1 till 2 av 1000 mässlingfall i världen avlider till följd av sjukdomen.
Hur kan man skydda sig?– Vaccin är det bästa skyddet mot mässling. Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, och vaccinet ingår i allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982. Även om vaccin mot mässling ger ett gott skydd, kan enstaka personer som är vaccinerade ändå insjukna men detta är ovanligt.

Vilka riskerar att insjukna i mässling?– Barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos mot mässling.
– Personer utan immunitet mot mässlingen som på grund av immunbrist eller andra sjukdomsorsaker inte blivit vaccinerade mot mässling.
– Icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingsvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige. Det kan gälla personer som är födda 1960-1981.
– Personer som frivilligt har avstått från vaccination mot mässling.
Personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade.
Var finns mässling idag?– Varje utlandsresa idag innebär därför en risk att utsättas för mässlingssmitta. I Europa har flera tusen mässlingsfall konstaterats under 2017. De flesta europeiska länder har rapporterat fall, inklusive Italien, Rumänien, Spanien, Portugal, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Belgien, Tyskland, Tjeckien, Österrike, Ungern och på Island. I Italien har 4 800 fall rapporterats, i Rumänien 7 900 fall och i Tyskland har 900 fall rapporterats. Källa Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. I Afrika rapporteras ett stort antal fall. Även i asiatiska länder som Thailand finns mässlingsfall. USA och Kanada har också pågående mässlingsspridning.

Källa:
http://www.vgregion.se/nyheter/nyhetslista/smittskyddslakare-thomas-wahlberg-svarar-pa-tio-fragor-om-massling-och-utbrottet/